Jap225_m - Japan 225 Mini

Điều khoản hợp đồng

Advantage 0.8 1000 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 -1904.9 -1904.9 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC -16 0 2023-09-28 1.493074 -1.493074
Advantage MT5 0.8 1000 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 -1904.9 -1904.9 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC -16 0 2023-09-28 1.493074 -1.493074
Advantage Plus 0.8 1000 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 -1904.9 -1904.9 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC -16 0 2023-09-28 1.493074 -1.493074
Advantage Plus MT5 1.6 1000 0.01 5 0.01 0.01 1 0.1 -1904.9 -1904.9 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC -16 0 2023-09-28 1.493074 -1.493074
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).