Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính

THÔNG TIN CHUNG

Exinity Limited là một thành viên của Ủy ban Tài chính, một tổ chức quốc tế chuyên giải quyết các tranh chấp trong ngành dịch vụ tài chính trên thị trường Giao dịch ngoại hối.

Ủy ban Tài chính là một tổ chức giải quyết tranh chấp bên ngoài độc lập (EDR) cho các khách hàng và nhà giao dịch, những người không thể giải quyết các tranh chấp với nhà cung cấp dịch vụ tài chính của mình. Mọi thành viên của Ủy ban Tài chính được bảo vệ bởi Quỹ Bồi thường của Ủy ban.

Cách thức hoạt động của Quỹ?

Quỹ Bồi thường hoạt động như một hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng của các thành viên.

Quỹ Bồi thường được cấp kinh phí bởi Ủy ban Tài chính thông qua việc phân bổ 10% phí thành viên hàng tháng cho quỹ.

Ai được chi trả?

Một điều rất quan trọng cần hiểu rằng quỹ sẽ chỉ được sử dụng theo một quyết định đánh giá được đưa ra bởi Ủy ban Tài chính; toàn bộ cơ sở khách hàng của một thành viên không được quyền nhận thanh toán từ quỹ bồi thường.

Mức chi trả tối đa là bao nhiêu?

Quỹ Bồi thường sẽ chỉ chi trả chonhững phán xét được đưa ra bởi Ủy ban Tài chính lên tới €20.000 cho mỗi trường hợp.

Truy cập liên kết dưới đây để xem Quy trình Giải quyết Tranh chấplink

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).